ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА gourmetspice.bg

I.    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.
Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на gourmetspice.bg, които уреждат правилата за използването на gourmetspice.bg.

Всички елементи на сайта www.gourmetspice.bg включително дизайн, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информации или елементи, извън разположените от потребителите и рекламодателите, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на притежателя  на сайта.  Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено без предварителното съгласие на притежателя. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

І. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:Услуга/и са предоставяните от притежателя услуги по представяне на продуктите, доставка и промоционални акции. Уебсайт/Сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. Потребител e всяко лице, което ползва услугите, предоставяни от притежателя Злоумишлени и некоректни действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.Доставка – предаване на поръчка, опаковане в подходящ за транспортиране вид и транспортиране на поръчката до адрес предоставен от клиента.Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уеб сайт                            .
„Случайно събитие“ е непредвидено или непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;

ІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

2.1 Притежателят не събира лични данни за посетителите на сайта извън технологично необходимата идентификационната информация, която сайтовете автоматично събират, докато сте в тях, както и минимално необходимата информация за извършване на доставките. Притежателят не използва и няма да използва, предоставя, продава или дава под наем каквато и да било част от тази автоматично събирана технологична информация при никакви обстоятелства и на никаква цена.
2.2 С приемането на настоящите общи условия посетителите и потребителите на сайта изразяват съгласието си за използване на тази технологично необходимата идентификационна информация, която сайтовете автоматично събират, както и доброволно предоставената от тях информация относно име и адрес за доставка, телефонен номер и мейл за обратна връзка                        .
2.3 Използването на „cookies“ като идентификация при посещаване на сайтовете е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра и която позволява на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Повече информация за използването на „cookies“ можете да намерите на http://www.cookiecentral.com.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

3.1 Притежателят има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставят сайтовете, без предварително да известява потребителите затова.
3.2 Притежателят има право по свое усмотрение да изтрие част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или определени потребители.
3.3 Притежателят има право при неизпълнение на договорни отношения, злоумишлени действия, непристойни коментари и други несъвместими с морала и добрата търговска практика действия да изтрие, ограничи и/или закрие информацията на произволен потребител и без право на преразглеждане                    .
3.4 Притежателят има право да търси отговорност и санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил уведомление за нарушение в сайта от упълномощените органи по Българското законодателство или в случаите, когато потребител наруши договорни отношения, извърши злоумишлени действия, направи непристойни коментари и/или извърши други несъвместими с морала и добрата търговска практика действия          .
3.5 Притежателят е длъжен да уведомява органите на реда за нарушаване на нормите на обществения морал и Българското Законодателство, включително публикуването на порнографски материали и снимки, обиди, нежелана реклама, нарушаване на авторското право и сродните му права, нарушаване свободата и правата на личността, дискриминация, застрашаване на живота или здравето на обществото и потребителите на сайтовете                         .
3.6 Притежателят има правото да отдава с цел продажба в сайтовете си пространство на рекламодатели и да експонира, показва, изпраща, изпълнява, зарежда техни реклами и всякакви рекламни материали за собствени цели или за целите на клиентите, които обслужва             .
3.7. Притежателят има право да генерира и изпраща на посочен от страна на потребителя електронен адрес синтезирана информация за новостите в предлаганите услуги под формата на електронен бюлетин, седмично меню или актуални промоции.
3.8 С приемането на настоящите общи условия Притежателят получава право да изпраща до потребителя съобщения по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия, като осигурява ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано               .
3.9 Притежателят се задължава да осигури на потребителя по ясен и недвусмислен начин възможност за отказ за получаване на съобщенията по т. 3.7 и т. 3.8.
3.10 Потребителят има право безплатно да ползва услугите предоставяни от сайтовете за нетърговски цели                  ,
3.11 Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, при спазване на условията и изискванията за достъп                            .
3.12 Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използува обекти на интелектуална собственост, освен, ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършва с нетърговска цел               .
3.14 Потребителят има право да посочи електронен адрес, на който иска да получава синтезирана информация за новостите публикувани в сайта на Притежателя под формата на електронен бюлетин               .
3.15 Потребителят има право да откаже, посредством начините предоставени от Притежателя получаването на съобщенията по т. 3.7 и т. 3.8, като отказа от получаването на съобщенията лишава потребителя от възможността да участва в промоционалните предложения, изискващи изпращането на ваучери и/или обратна връзка.
3.16 Потребителят е длъжен да уведоми предварително по подходящ начин Притежателят в случай, че използвания при регистрацията мейл адрес е в регистъра на електронни адреси на юридически лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения.

  1. ДОСТАВКИ И ПРОМОЦИОНАЛНИ АКЦИИ

4.1. Притежателят предоставя услугата – доставка на стоки и услуги.
4.2 Приемането на поръчки за доставка се извършва онлайн чрез сайта, или чрез друго комуникационно средство или мобилно или уеб-базирано приложение, предоставени за контакт в сайта www.gourmetspice.com .

4.3. Доставките се извършват от оторизирани куриери.
4.4. Доставката на поръчаните артикули се извършва до точен адрес ,посочен от потребителя, а също така и при предоставен телефон за обратна връзка.
4.4. Поръчката, предмет на доставка, се транспортира и доставя подходящо опакована и в разумни срокове в зависимост от натовареността на уникален магазин.
4.5. Регистрацията в сайта www.gourmetspice.com дава право на потребителите на участие в промоционалните акции, провеждани от Притежателя.

  1. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

5.1. Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите на сайтовете не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между потребителя и интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уеб сайта. Притежателят не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, дължащи се на случайни събития и на такива свързани с ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).                       ..
5.2 Притежателят не носи отговорност за злоумишлени и некоректни действия от страна на трети лица.                                                                                    .
5.3 Отговорност за съдържанието на рекламните материали носят само и единствено рекламодателите. Рекламите и другите разположени в сайтовете материали от трети лица следва да са изработени в съответствие с действащото национално и общностно законодателство в областта на защита на индустриалната собственост, авторските права, конкуренцията, потребителите и да са съобразени с правилата за добросъвестна търговска практика и добрите нрави.

  1. ДЕЙСТВИЕ, ПУБЛИКУВАНЕ И ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6.1. Връзки към Общите условия са разположени по обичаен начин в долната част на сайтовете на Притежателят.                                                          .
6.2. С подаването на заявка от потребител и получаването на отговор за зареждане, независимо от географското местоположение на потребителя, включително чрез индиректно зареждане, посредством използване на хипервръзка („електронна препратка“ по смисъла на Закона за електронната търговия), банер и/или друг подходящ начин, съобразно използваната технология, към него от друг уеб сайт, както и с доброволна регистрация потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да ползва услугите предоставяни от Притежателят, че е запознат с настоящите Общи условия, като в отношенията между него и Притежателя те имат силата на договор, който трябва да се спазва.                      .
6.3. Общите условия са в сила за страните от извършването на електронното изявление от страна на потребителя до момента на прекратяване използването на услугите на Притежателя чрез напускане на съответния сайт, като при всяко ново влизане се сключва нов договор.                 .
6.4. При изменения и/или допълнения на Общите условия, притежателя уведомява потребителите по подходящ начин за извършените промени – като публикува на видно място в Интернет страницата си съобщение за направените изменения и/или допълнения в Общите условия и текста на извършените промени не по-късно от 7 дни преди влизане в сила на измененията и/или допълненията.               .
6.6. Общи условия влизат в сила от датата на тяхното публикуване и последна им актуализация

Договорът за продажба от разстояние между Уникален магазин и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на Уникален магазин. След потвърждаване на сключен договор, клиентът има право на отказ по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП.

VІI. СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай на не постигане на съгласие – по съдебен ред.

Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.                    .
Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП ТУК

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

Заплащане на закупените стоки и услуги

Цените на стоките  са в български лева.

Заплащането е  с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и/или услуги и Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка.

Доставка на закупени стоки

Срокът за доставката на заявените  стоки е от 24 часа до 3 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. При забавяне Потребителят ще бъде своевременно уведомен.

Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

а договор за покупко-продажба с доставчика от този електронен магазин, както и (2) споразумението между доставчика и клиента за покупко-продажба през gourmetspice.bg,
А)  Доставчик и продавач по настоящите общи условия е „Гурме Спайс“ ЕООД с ЕИК 201776941
Б)   Клиентите (наричани по-долу „Ползватели“) по тези общи условия са ползвателите на електронния магазин „Гурме Спайс“ – gourmetspice.bg (наричан по-долу „Електронен магазин”)
В)   С използването на уеб сайта gourmetspice.bg се счита, че клиентът приема и се съгласява с тези условия.
Г)   „Лична информация“ представлява този тип информация, която се изисква за някои услуги при доброволна регистрация. Личната информация може да включва имейл адрес, парола, пол, дата на раждане, интереси, хобита и подобни и всякаква информация, която би могла да доведе пряко или непряко до идентифицирането на дадено физическо лице.
Д)  „Обобщена информация“ – Log Files – е информация от log files; IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който е използван, когато е посетен сайтът (като Internet Explorer, Mozilla Firefox или Google Chrome); времето, което е прекарано от даден потребител в сайта и кои страници в сайта са били посетени.

Чл. 2.
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
А) „Гурме Спайс“ ЕООД, с ЕИК 201776941 и седалище и адрес на управление в гр. София 1756, бул. „Андрей Ляпчев“ № 7, ет. 1, ап. 2 (наричано по-долу „Доставчик“ или „Гурме Спайс“) или, упражняващо дейността си на адрес: Производствено-логистична база с. Богатово, община Севлиево, главен път Е772 и със следните данни за кореспонденция:
Производствено-логистична база с. Богатово,
община Севлиево, главен път Е772,
Email: shop@gourmetspice.bg,
тел: +359 89 99 66 886
www.gourmetspice.bg
администрира електронния на магазин gourmetspice.bg („Електронен магазин“) и е продавач и доставчик на предлаганите от gourmetspice.bg стоки.
Б) „Гурме Спайс“ е вписвано в следните публични регистри:
В регистър на вписаните администратори на лични данни под номер: 425488
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG201776941
В) Надзорни органи биват:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Чл. 3.
Електронния магазин достъпен на адрес в Интернет www.gourmetspice.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на gourmetspice.bg стоки, включително следното:
·    Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на наличностите в Електронния магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
·    Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин, достъпна в Интернет;
·    Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани на страницата на Електронния магазин;
·    Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Доставчика, съгласно поддържаните от него и посочени на gourmetspice.bg начини за разплащане.
·    Да получават информация за нови стоки предлагани от Електронния магазин;
·    Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
·    Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от Закона предимно чрез интерфейса на страницата на Електронния магазин в Интернет;

Чл. 4.
Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в Закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5.
Сключване на Договор:
1.    Ползвателите сключват договор с доставчика за покупко-продажба на стоките, предлагани от последния чрез интерфейса на Електронния магазин, достъпен на страницата му в интернет на адрес www.gourmetspice.bg  или друго средство за комуникация от разстояние.
2.    По силата на сключения с Ползвателите Договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
3.    Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Електронния магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Електронния магазин в Интернет.
4.    Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия.
5.    Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките и ако не е посочено изрично условие, то тя се заплаща от Ползвателите.

Чл. 6.
1.    Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на Договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
2.    Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

II.    ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
Чл. 7.
1.    За да използва Електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
2.    Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
3.    С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
4.    След „Регистрация“, се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
5.    Ако Ползвателя само подаде данни, необходими за извършване на доставка по заявените от него за закупуване артикули, то също между него и Доставчика, възникват договорни отношения.
6.    При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
7.    В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8.
1.    Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
2.    При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
3.    Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
4.    Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес
5.    преди извършването на промяната му по ал. 2.
6.    Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
7.    Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

III.    ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9.
1.    Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват Договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Електронния магазин.
2.    Договорът се сключва на български език.
3.    Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите Общи условия, достъпни на www.gourmetspice.bg/info/usloviza-za-polzvane
4.    Страна по Договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията/покупката.
5.    Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на Договора.
6.    Този Договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация/покупка на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
7.    Изявлението за сключване на Договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
8.    Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10.
Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
1.    Извършване на регистрация в Електронния магазин или предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Електронния магазин;
2.    Влизане в системата за извършване на поръчки на Електронния магазин чрез идентифициране с име и парола;
3.    Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Електронния магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка;
4.    Предоставяне на данни за извършване на доставката;
5.    Избор на способ и момент за плащане на цената.
6.    Потвърждение на поръчката;

IV.    ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11.
Правилата на настоящия Раздел от настоящите Общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на Договора за покупко-продажба или при регистрацията в Електронния магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите.

Чл. 12.
1.    Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на Електронния магазин и я конкретизират достатъчно ясно.
2.    Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на Електронния магазин.
3.    Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
·    В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на Електронния магазин;
·    При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
4.    Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
5.    Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на Електронния магазин преди сключването на договора за покупко-продажба.
6.    Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на Електронния магазин.
7.    Доставчикът посочва преди сключването на Договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13.
1.    Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
2.    Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14.
1.    Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
2.    Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
·    за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
·    за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
·    за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
·    за доставка на продукти, разпечатани/ разопаковани от потребителя;
3.    Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на цялата необходима информация за стоката, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
4.    В случай че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Потребителят заплаща разходите за връщане на стоката на Доставчика.
5.    Доставчикът може да задържи плащането на сумите на потребителя по ал. 4, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
6.    Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
7.    Всеки купувач може упражни правото си на отказ от договора като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………
/името на търговеца/
……………………………………………………………………..
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
…………………………………………………. /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ………………….
Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/
………………………………………………………………………../Име на потребителя/
Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

……………….                                                                             …………………………….
/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

Чл. 15.
1.    Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен при сключване на Договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на Електронния магазин.
2.    В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез електронния магазин, администриран от Доставчика.
3.    Ако Доставчикът не може да изпълни Договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
4.    В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
5.    В случай на упражняване на право на отказ от Договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 16.
1.    Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
2.    Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
3.    Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по Договора.
4.    Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.
5.    Ползвателят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
6.    Доставчикът издава фактура за всяко плащане по поръчка, чрез която Ползвателят си е купил Стока и/или Услуга, предлагана чрез Електронния магазин. Ползвателят е съгласен да получава такава фактура по електронен път по e-mail или чрез качването й в Акаунта му.

Чл. 17.
Купувачът трябва да прегледа стоката в течение на времето, което е обикновено необходимо за това в подобни случаи и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

Чл. 18.
Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Ползвателя вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Доставчика.

V.    ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Чл. 19.
Ползвателят се съгласява изрично предоставените от него лични данни да бъдат събирани и обработвани от Доставчика в съответните регистри и че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Доставчика те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Ползвателя, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Ползвателите по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

Чл. 20.
Ползвателят се съгласява да предостави на Доставчика неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Доставчика чрез или във връзка с Електронния магазин, назависимо дали е направил поръчка и осъществил сделка през него. Доставчикът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Ползвателят изрично се съгласява, че Доставчикът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Ползвателят му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка с Електронния магазин или действията/бездействията, които Ползвателят е осъществил през или във връзка с Електронния магазин. Доставчикът няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

Чл. 21.
1.    С предоставянето на свои данни на Доставчика (включително и-мейл) Ползвателят дава изричното си съгласие с него да се свързват Доставчика или трети лица, които са, партньори на Доставчика и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидето от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Доставчикът може да разработи общи програми за офериране на Стоките и/или Услугите на пазара и др. Потребителят има право да възрази срещу обработването на предоставената от него информация за целите на маркетинга, като изпрати писмено съобщение до „Гурме Спайс“ ЕООД на посочения адрес или имейл за контакти (shop@gourmetspice.bg).
2.    Доставчикът може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели или рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики и други дейности във връзка с показателите на сайта.
3.    Доставчикът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
4.    При изпратено от администратора на сайта www.goumetspice.bg съобщение за осъвременяване на информацията, свързана с регистрацията на Потребител, същият се задължава да извърши корекции, когато това е необходимо с оглед на нейната пълнота, вярност и точност.

VI.    РЕКЛАМА
Чл. 22.
В момента, в който Ползвателят си създаде акаунт в Електронния магазин, има възможността да изрази съгласието си за получаване на бюлетини.

Чл. 23.
Отказа си от получаване на бюлетин Ползвателят може да изрази по всяко време, използвайки линк, намиращ се във всеки бюлетин.

VII.    ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 24.

1.    Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
2.    Целта на събиране на личните данни на Ползвателите е: уведомяването им относно информацията в техните Акаунти, статуса на поръчките им, оценката на предлаганите стоки и услуги, маркетингови, рекламни, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Ползвателя.
3.    С приемане на настоящите Общи условия Ползвателят се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство
4.    www.gourmetspice.bg събира обобщена информация за потребителите на сайта. Данните, които се съдържат в обобщената информация включват:
·    Бисквитки („Cookies“’) – малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Потребителят може да избере да изтрие бисквитките чрез опциите на всеки браузър. Използваните от Администратора бисквитки са такива свързани с функционалността на сайта, ефективността на сайта, такива позволяващи да се запомнят предпочитанията на потребителите и рекламни бисквитки. Повече информация за „cookies” можете да намерите на: http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html
·    Уеб указателите („Web beacons“) са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните „бисквитки“ („cookies“). Бисквитките правят възможно разпознаването на устройството на Потребителя и адаптирането на съдържанието на сайта към предпочитанията на му. Повече информация за уеб указателите можете да намерите на: http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html
5.    Администраторът си запазва правото да позволява на компании като трета страна да показват реклами или набират информация за сайта, като записват информация от бисквитки или уеб указатели от вашия компютър.
6.    С потвърждаването на тези Общи условия, без промяна на настройките, регистриращото се лице декларира, че е съгласно и приема да получава всички „cookies“ на Администратора и на трети лица, поставени на сайта, както и да ги съхранява върху твърдия диск. Всяко регистриращо се лице може да промени настройките на „cookies“, или да ги блокира по всяко време, като се води от настройките на интернет браузъра, който използва. За повече детайли относно начините за изключване на бисквитките:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web и iOS
За настройка на бисквитките от трети лица Потребителят може да използва следният уебсайт: http://www.youronlinechoices.com/bg/
7.    В случай че Потребителят е деактивирал бисквитките от сайта www.goumetspice.bg Доставчикът не гарантира за правилното функциониране на сайта и всички настъпили вреди за Потребителя биха били за негова сметка.

Чл. 25.
1.    Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
2.    В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на http://gourmetspice.bg/index.php?route=account/forgotten

Чл. 26.
1.    „Гурме Спайс“ ЕООД поддържа, управлява и администрира интернет сайта www.goumetspice.bg с цел да предостави услугите описани в настоящите Общи условия и не носи отговорност в следните случаи:
·    За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица и партньори, чиито продукти се предлагат чрез интернет сайта www.goumetspice.bg;
·    За евентуални недостатъци и/или друга гаранционна или рекламационна отговорност по отношение на продуктите, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условията или цените за продукти на партньори обявени в сайта се окажат грешни или подвеждащи;
·    За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица или партньори;
·    За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на www.goumetspice.bg;
·    В случай че потребителски акаунт бъде ползван от трето лице;
·    За вреди, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта www.goumetspice.bg, независещи от екипа на „Гурме Спайс“ ЕООД;
·    За вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайта www.goumetspice.bg. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
·    За вреди в резултат на субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информацията на сайта;
·    За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди от служители на „Гурме Спайс“ ЕООД;
2.    Администраторът запазва правото си да редактира съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители на сайта www.goumetspice.bg, както и да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител когато има основателни причини да счита, че се злоупотребява с права или се нарушава някое от правилата на Общите условия;
3.    Отговорността за всички действия, извършени от името на регистриран потребител чрез използване на неговото потребителско име и парола, се носи от лицето, чиито данни са посочени в клиентския профил. „Гурме Спайс“ ЕООД не носи отговорност за неоторизирано използване на вашия клиентски профил от трети лица.
4.    Администраторът има право да откаже да обслужи потребител, който е предоставил невярна или неточна лична информация и да заличи без предизвестие неговия профил.

VIII.    ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 27.
1.    Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Доставчика по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Ползватели.
2.    Доставчикът има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време, без предварително уведомление до потребителите и в съответствие с действащото законодателство в Република България.
3.    Във всеки един случай на промяна на общите условия Доставчикът информира за това Ползвателите чрез публикуването на промените на страницата на Електронния магазин.
4.    Промените в общите условия по горните две точки влизат в сила и обвързват потребителите от момента на публикуването им на сайта.
5.    Промените в Общите условия не засягат отношенията между Ползвателя и Доставчика, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.
6.    Доставчикът публикува актуалните общи условия на адрес www.gourmetspice.bg/usloviza-za-polzvane

IX.    ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ:
Чл. 28.
Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уеб сайта за електронна търговия www.gourmetspice.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 29.
Правото на достъп на Ползвателя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Ползвателят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси.

X.    ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 30.
Тези общите условия са задължителни за всички Ползватели на Електронния магазин като:
1.    Всяко използване на електронния магазин, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
2.    Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Електронния магазин се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
3.    Изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, посочено в Електронния магазин.
4.    Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронния магазин, могат да бъдат променяни по всяко време.
5.    Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано на страницата на Електронния магазин
6.    За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.